Střechy

Střecha ukončuje stavební dílo. Chrání jej před nepříznivými povětrnostními vlivy. Je nedílnou součástí budovy a u sklonitých střech její hlavní nosnou konstrukcí tvoří krov. Základní materiál pro střešní konstrukce je dřevo smrkové, borové nebo jedlové. Někdy se používá ocelový krov.

Krov je souhrnný název pro vytvoření podpory jednotlivých střešních ploch. Také je možné užívat pojem vazba střechy. Podle způsobu provedení rozlišujeme tyto soustavy: vaznicová, vlašská, pilotová a věžová soustava.

Nejčastěji používanou vazbou je vaznicová soustava. Ve vaznicové soustavě se nacházejí dvě různé vazby a to tzv. vazba plná a vazba jalová (prázdná). Dále dle způsobu, jakým vaznice v plných vazbách podporujeme, rozlišujeme dva druhy plných vazeb: stojatá a ležatá stolice.


Nejdůležitější prvky vaznicové soustavy jsou

  • krokve - šikmé nebo vodorovné trámy nesoucí laťování a střešní krytinu
  • vaznice - vodorovné trámy, které mají velký význam pro celkovou vazbu – podporují krokve zespoda. Rozeznáváme tyto druhy – vaznice vrcholová (hřebenová), středová a okapová (tato vaznice je většinou umístěna nad pozednicí na vazných trámech)
  • sloupky - trámky podporující vaznice po cca 4bm, jsou buď šikmé nebo svislé dle druhu stolice
  • vazné trámy - vodorovné trámy umístěné na podlahou půdy užívané zejména u starších typů krovů, dnes většinou nahrazovány řešením konstrukce stropu
  • kleštiny, hambálky - vodorovné trámky umístěné napříč krovem těsně nad nebo pod vaznicí
  • pozednice - vodorovný trám umístění na zdivu kotvený do věnce